Q: How long does it take to master Brazilian Jiu-jitsu?

A:
It can take almost 7 years to attain a black belt in Jiu-jitsu.

More Questions